لیزر پرتال بافت نرم بایو لیز BioLase -iLase

استعلام قیمت

ليزر پرتال بافت نرم بايو ليز

ویژگی ها:

- بدون پدال

- بدون سیم

- با کاربردهای فراوان در یک دستگاه کوچک 

- به صرفه