مشاهده گالری تصاویر کامپوزیت کامپوزیت اینسایزال Micerium-Incisal Shade

کامپوزیت اینسایزال Micerium-Incisal Shade

تومان 3,100,000

جهت بازسازی لبه اینسایزال 

محتوی بسته:

تیوب 5 گرمی

رنگ بندی: OBN