مشاهده گالری تصاویر کامپوزیت کامپوزیت بیودنتین میسریوم Micerium Dentin Bio Function

کامپوزیت بیودنتین میسریوم Micerium Dentin Bio Function

3,100,000 تومان

Dentin Bio Functional 

محتویات بسته :

5 گرم کامپوزیت

کامپوزیت دنتین بیوفانکشن

بدون Bis-GMA