معرفی برند itp - بافت ایرانیان

شرکت فرآورده بافت ایرانیان ، به اختصار ITP ، یک شرکت دانش بنیان و مستقل، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ، مستقر در تهران است.