طبقه بندی کلی ابزار های اندودانتیکس

طبقه بندی کلی ابزار های اندودانتیکس

ابزار های اندودانتیکس را میتواند به سه گروه، تقسیم بندی کرد که در ادامه به طور مختصر به آنها پرداخته می شود

گروه اول:

ابزار های دستی اندودانتیکس

  1.       فایل ها
  2.       ریمر ها
  3.       بروچ

اندو دندان

گروه دوم:

ابزار های اندودانتیکس غیر روتاری که با یک هندپیس استفاده میشودند

ابزار هایی که با موتور کار میکنند

ابزار های سونیک و التراسونیک

بزار های اندودانتیک

گروه سوم:

ابزار های اندودانتیکس روتاری که با یک هندپیس استفاده میشوند

نظرات بازدیدکنندگان