خانه مجله دندانپزشکی دیش دال مقالات دندانپزشکی


نکاتی پیرامون باندینگ با عاج

زمان مورد نیاز برای مطالعه:۲دقیقه

نکاتی پیرامون باندینگ با عاج

(مطالب زیر برگرفته از دندانپزشک گرامی جناب دکتر مهدی جوان می باشد.)

در باندينگ دو مسئله مطرح است:

١:ايجاد باندينگ قوی تر

2: ايجاد باندينگ ماندگارتر

١- براي ايجاد باندينگ، استفاده از اسيد اچ با حذف اسمير لاير و عمق نفوذی معادل ٥ تا ٨ ميكرون در عاج و به دنبال آن نفوذ رزين، لايه هيبريد قطورتری می سازد اما اين دمينراليزاسيون عاج در مواردی كنترل نسبت اب و رزين را مشكل تر می كند.

عاج داراي ٥٠ درصد ماده معدنی، ٣٠درصد كلاژن و ٢٠ درصد آب است. با اچ كردن و حذف ماده معدنی، جسمی با حدود ٧٠ درصد آب باقی می ماند .

در باندينگ های سلف اچ، با اينكه عمق نفوذ محدود به ١ ميكرون خواهد بود ولی بدون حذف اسمير لاير و فقط با تغيير در آن امكان باندينگ را فراهم می كند.

موفقيت باندينگ معمولا با سيستم دارای اچ بهتر بوده، اما تقريبا با هر دو نوع قابل قبول گزارش شده و برتری معنی دار و ثابت شده ای مشاهده نشده است.

 

٢-در زمينه ماندگاری باندينگ، ما با دو وجه باندينگ در لايه هيبريد مواجه هستيم : الياف كلاژن و ادهزيو رزين.

ثبات هر كدام از اين دو جزء برای ثبات باندينگ لازم است.

الف ) الياف كلاژن

در نسج سالم و اسيب ديده عاجی، آنزيم هاي تخريب كننده كلاژن مثل متالوپروتئيناز و سيستئين كاتپسين وجود دارند( mmp و cc ) كه پس از حدود ٦ ماه تخريب معنی داری در الياف كلاژن موجود در لايه هيبريد ايجاد می كند.با تخريب و ليز شدن كلاژن در لايه هيبريد عملا آنچه به عنوان باندينگ ايجاد شده بود تضعيف شده و يا از بين می رود.

برای جلوگيری از اين اتفاق دو راه وجود دارد، هم می توان ميزان فعاليت آنزيم ها را كنترل نمود، هم می توان ميزان كراس لينك كلاژن را تقويت نمود .

استفاده از كلرهگزيدين ٢ درصد به مدت ٦٠ ثانيه پس از مرحله اچ ، باعث كاهش فعاليت آنزيم ها خواهد شد. 

اين اثر البته تا ١٨ ماه گزارش شده و با حذف كلرهگزيدين از لايه هيبريد، شاهد شروع فعاليت انزيم ها هستيم.

استفاده از mdp برومايد نيز رفتار مشابه و البته پايدارتری در كنترل فعاليت آنزيم ها دارد .

از طرف ديگر استفاده از گلوتارالدئيد نيز می تواند كراس لينك كلاژن را افزايش داده و باعث ماندگاری بيشتری در لايه هيبريد شود.

اين ماده كاربرد راحت و اثر مناسب و ماندگاری دارد ، اما رنگ تيره اين ماده عامل محدود كننده استفاده از آن می باشد.

ب)ادهزيو رزين بدليل ماهين رزينی، در حضور آب هيدروليز و ديگريد خواهد شد، بنابراين با كنترل آب اضافی در ماتريكس عاجی می توان به ماندگاری رزين در لايه هيبريد كمك كرد.

استفاده از الكل خالص پس از اچ در مجاورت عاج می تواند با كنترل آب اضافی، غلظت رزين را در لايه هيبريد افزايش دهد، اما اين كار بسيار حساس به تكنيك است و ماندگاری الكل در محيط باعث كاهش باندينگ خواهد شد. در نتيجه استفاده از الكل در مطالعات توصيه نشده است.

بنابراين دو مسير كاربردی در ماندگارتر كردن باندينگ داريم:

كمتر كردن عمق دمينراليزاسيون ( استفاده از سلف اچ)

و در كنار آن كنترل فعاليت آنزيم ها ( استفاده از كلرهگزيدين)

 

منبع: کانال دکتر مهدی جوان